Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

H ΦYΛή TΩN AKOύPAΣTΩN.......

1....... ΑΡΠΑΚΤΙΚώΝ:
ΠΑΡΑΜΟΝΕύΟΥΝ, ΨάΧΝΟΥΝ ΑΝάΜΕΣΑ Σε ΛέΞΕΙΣ, ΣΗΜΕίΑ ΣΤίΞΗΣ 
ΚΑι ΤΕΛΕίΕΣ Να ΒΡΟύΝ ΤηΝ ΑΤέΛΕΙΑ, Το ΜΕΙΟΝέΚΤΗΜΑ, ΤηΝ ΑΔΥΝΑΜίΑ 
ΚΑι ΠάΝΤΟΤΕ ΚάΤΙ ΑΝΑΚΑΛύΠΤΟΥΝ ΚΑι ΠάΝΤΑ ΔΡάΤΤΟΝΤΑΙ ΤηΣ ΕΥΚΑΙΡίΑΣ Κι ΕΠΙΚΥΡώΝΟΥΝ ΤηΝ ΥΠέΡΟΧΗ ΥΠΕΡΟΧή ΤΟΥΣ...
2....... ΕΡΑΣΤώΝ:
ΑΚΟυΡΑΣΤΟΙ ΕΡΑΣΤέΣ ΚάΘΕ ΕίΔΟΥΣ, ΠΡοΣ ΠώΛΗΣΗ ή ΕΝΟΙΚίΑΣΗ ΑΝΑΖΗΤΟύΝ:
ΕίΘΙΣΤΕ Να ΤΟυΣ ΣΥΝΑΝΤΟύΜΕ ΑΔέΣΜΕΥΤΟΥΣ (ΑΠΛή ΣΥΝΟΝΥΜίΑ Με Τo έΝΤΥΠΟ),
ΕΝίΟΤΕ έΧΟΥΝ ΜίΑ ΜΙΚΡή ΙΣΤΟΡίΑ, έΝΑ ΑΘώΟ/έΝΟΧΟ ΓΛΥΚόΠΙΚΡΟ ΨέΜΑ,
έNA pulp fiction ΣΕΝάΡΙΟ ΠΟυ ΛήΓΕΙ ΑΝάΛΟΓΑ Τη ΔΙάΘΕΣΗ ΤΟυ ΕΚάΣΤΟΤΕ ΣΥΜΠΑίΚΤΗ/ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤή ΚΑι όΛΟΙ ΜΑΖί ΞΑΝά ΠΡοΣ ΤΗΝ ΔόΞΑ...οοοps
sorry.... ΣΤηN ΑΝΑΖήΤΗΣΗ ΤΡΑΒΟύΝ...
3....... ΦίΛΩΝ:
ΓΙα ΛΕΠΤά, ΓΙα ώΡΕΣ, ΓΙα ΜέΡΕΣ, ΓΙα ΜήΝΕΣ, ΓΙα ΧΡόΝΙΑ, ΓΙα όΣΟ...
ΓΙα ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕία, ΓΙα ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕίΑ, Για ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕίΑ,
ΓΙα ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕίΑ,
ΓΙα BΕΛΟΝΟΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα BOTANOΘΕΡΑΠΕίΑ,
ΓΙα ΝέΟ-ΚΡάΝΙΟϊΕΡή ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚή ΘΕΡΑΠΕίΑ,
ΓΙα ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚή ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΜΑΛΛΙώΝ ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΜΝήΜΗΣ ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΛήΘΗΣ ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΛΙΘΟΤΡΙΨίΑΣ ΘΕΡΑΠΕίΑ, 
ΓΙα ΑΠΕΞάΡΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΑΙΣΘΗΤΙΚή ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΑΓΓέΛΩΝ ΘΕΡΑΠΕίΑ, ΓΙα ΣΩΜΑΤΙΚή ΘΕΡΑΠΕίΑ...
4....... ΠΟΙΗΤώΝ:
ΕΠΕΙΔή η ΠΟίΗΣΗ ΑΝήΚΕΙ Σε όΛΟΥΣ ΚΑι ΔεΝ ΓΝΩΡίΖΕΙ ΣύΝΟΡΑ/ΜέΤΡΑ/όΡΙΑ
ΣαΝ ΤηΝ ΑΓάΠΗ ΚΑι Το ΦΙΛί...
5....... ΕΡΩΤΕΥΜέΝΩΝ:
ΓΙΑΤί ο έΡΩΤΑΣ ΕίΝΑΙ ΜΕΡΙΚόΣ ΚΑι ΟΛΙΚόΣ, ΙΔΙάΖΩΝ ΚΑι ΤΡΟΜΑΚΤΙΚόΣ, ΠΕΝΘΟΦΟΡΕΜέΝΟΣ ΚΑι ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜέΝΟΣ, ΤΑΞΙΔΙάΡΗΣ ΚΑι ΑΝΕΞάΝΤΛΗΤΟΣ.....
6....... ΝΕΙάΤΩΝ:
ΕίΤΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚά- ΓΕΜάΤΑ ΚΟύΡΑΣΗ εΚ ΓΕΝΝΕΤήΣ Κι έΛΛΕΙΨΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡόΝΤΩΝ
ΕίΤΕ ΕΠίΚΤΗΤΑ- ΑΥΤώΝ ΠΟυ ΔεΝ Τα ΖήΣΑΝΕ ΑΛΛά Τα ΑΠΟΚΤήΣΑΝΕ...
7....... ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚώΝ:
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟί, ΚάΦΡΟΙ, ΤΣΟύΧΤΡΕΣ, ΚΟΘώΝιΑ,
ΤίΓΡΕΙΣ, ΔΡάΚΟΙ, ΠΡΙΓΚίΠΗΣΣΕΣ,
άΣΠΡΟΙ, ΜΑύΡΟΙ, ΠΟΛύΧΡΩΜΟΙ,
ΓΗΓΕΝΕίΣ, ΙΘΑΝΕΝΕίΣ, "BάΡΒΑΡΟΙ",
ίΣΟΙ, άΝΙΣΟΙ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤίΕΣ, ΠΤΩΧΟί ΠΛηΝ ΤίΜΙΟΙ (ΒΙΟ)ΠΑΛΑΙΣΤέΣ,
ΠΙΛόΤΟΙ, ΦΟΡΤΗΓΑΤΖήΔΕΣ,
ΚΑΠΕΤΑΝΑίΟΙ, ΜΟύΤΣΟΙ....
KeeP SeARCHiNG.......ΤηΝ ΕΛΠίΔΑ ΤηΝ ΘέΛΟΥΝ όΛΟΙ
Να ΠΕΘΑίΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑίΑ.-


-------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου